PŘÍNOSY

Hlavní přínosy pro obce

Kultivace okolí

Od okolních obcí oddělí park nový zelený pás, který počítá s vysázením nových stromů, ponecháním těch stávajících, vybudováním cyklostezek a úpravou prostoru jako rekreačního parku. Novou zeleň navíc doplní klidová území s vodními  plochami pro podporu biodiverzity.

Obrázek

Nová sociální infrastruktura

Součástí parku bude nová hasičská výjezdová stanice, diskutuje se o policejní stanici a stanovišti zdravotní záchranné služby a přibude také občanská vybavenost jako lékařská ordinace či stravovací zařízení. Projekt počítá také s novou železniční zastávkou a zastávkou MHD a v neposlední řadě s novou čerpací a dobíjecí stanicí.

Obrázek

Nové technologie

Park počítá s novou čističkou odpadních vod i novými elektrickými rozvodny, jejichž výhody budou moci využít také obyvatelé okolních obcí. Součástí projektu budou také nová parkoviště.

Obrázek

Dopravní řešení

Obrázek

Stavba SPP Líně by měla pozitivní dopad na stav dopravní infrastruktury v lokalitě, jelikož bez takto významné investice by pravděpodobně spousta z níže popsaných opatření nevznikla. Silnice II/180 má po svém přeložení do nové trasy výrazně ulehčit dopravě v obcích Dobřany, Vodní Újezd a Chotěšov. Stávající trasa je vedena intravilánem skrze obytné oblasti obcí. V rámci přeložky dojde k vybudování obchvatů všech zmíněných obcí ve východo-západním směru. Odvedení primární části generované dopravy ze záměru by měl zajistit nový přivaděč přímo z dálnice D5. Stavba také urychlí přípravu nové trasy silnice I/26, která je pro řadu obcí stěžejní. Propojení železnice až na německé hranice bude přínosem i pro osobní dopravu a odlehčí od nákladní dopravy na silnicích.

Hlavní přínosy pro region

Zvýšení koupěschopnosti a rozvoj dalších komerčních služeb

Obrázek

Modernizace vzdělávání v regionu

Obrázek

Kvalifikovaní zaměstnanci

Obrázek

Impuls k rozvoji dopravní a sociální infrastruktury

Obrázek

Zintenzivnění bytové výstavby

Obrázek

S výstavbou SPP Líně a umístěním gigafactory by přirozeně došlo i ke zvýšení kupní síly v regionu a rozvoji služeb, což by přineslo další příležitosti pro místní firmy a živnostníky. Došlo by i k rozvoji dalších komerčních služeb, jako je pojišťovnictví nebo doprava a logistika. Současně by se zintenzivnila zdejší bytová výstavba a Plzeňsko by celkově získalo nový impuls k rozvoji dopravní a sociální infrastruktury i celkovému zvýšení kvality života.

Investice by měly putovat také do zvýšení kapacit a modernizace všeobecného středoškolského vzdělávání v celém regionu. Se Západočeskou univerzitou již probíhají jednání o možné spolupráci, ať už v oblasti vzdělávání budoucích zaměstnanců nebo podílu na výzkumu a vývoji nových technologií. Továrna na bateriové články pro elektromobily by tak byla pobídkou pro otevření školních zařízení i specializovaných technických středoškolských a vysokoškolských oborů, které by připravovaly budoucí kvalifikované profese pro gigafactory a pro další na ni navázané dodavatele a služby.

Hlavní přínosy pro ČR

Vznik nového ekonomického odvětví

Obrázek

Lokalizování celého výrobního řetězce baterií pro elektromobily do ČR

Obrázek

Podpora zpracovatelského průmyslu

Obrázek

Posílení stavebnictví a energetiky

Obrázek

Výstavba gigafactory, pokud k ní dojde, by vytvořila prakticky nové odvětví ekonomiky a přinesla by do České republiky výrobu inovativních technologií budoucnosti. Umožnila by také lokalizovat celý výrobní řetězec elektromobilů na území našeho státu: od těžby lithia přes výrobu bateriových článků a samotných bateriových vozidel až po jejich recyklaci. To by znamenalo v regionu střední a východní Evropy klíčovou konkurenční výhodu. Současně by došlo k podpoře zpracovatelského průmyslu a posílení stavebnictví a energetiky.